WiseDrive.ee

kasutustingimused

WISEDRIVE PLATVORMI KASUTUSTINGIMUSED

WiseDrive on veebis toimiv Autotööde tellimise rakendus (edaspidi Platvorm), mis võimaldab kasutajatel edastada Autotööde tellimise soove süsteemiga liitunud autotöökodadele ning autotöökodadel teha kasutajatele hinnapakkumisi soovitud autotööde kohta. WiseDrive Platvormi õiguste omajaks ja Platvormi teenuse pakkujaks on Eesti Vabariigis asutatud äriühing WiseDrive OÜ (registrikood 14798869), e-posti aadress info@wisedrive.ee.

1. MÕISTED

Käesolevates tingimustes kasutatakse järgmisi mõisteid:

Autotööd - kõik sõiduki hooldus- ja remonttööd (sh autovaruosad, keretööd), sõiduki seisukorra ülevaatus, diagnostika, sõiduki pesu, rehvivahetus või muud teenused, mida teostatakse Töökoja poolt Platvormi kaudu tehtud Broneeringu alusel.

Päring – Sinu poolt tehtud päring Autotööde saamiseks;

Broneerimine, Broneering - Platvormi vahendusel lepingu sõlmimine Sinu ja Töökoja vahel Autotööde tegemiseks.

Broneerimissoov - Sinu poolt Platvormi kaudu Töökoja poolt tehtud Hinnapakkumises märgitud Autotööde tellimise soov.

Hinnapakkumine - Töökoja poolt tehtud Hinnapakkumine Sinu poolt soovitud Autotöödele.

Meie – WiseDrive.

Kasutajakonto – Sinu loodud konto Platvormil, mille olemasolu on eelduseks Broneeringute tegemisel

Kasutajatoe teenus – Meie poolt pakutav teenus Platvormil, abistamaks Sind Platvormiga

Kasutusleping - Sinu ja WiseDrive vahel Platvormi kasutamiseks sõlmitud leping.

Platvorm -  Meie poolt pakutav veebi rakendus, mille kaudu on võimalik tellida Autotöid.

Postitus - kõik Platvormile tehtavad postitused (sh kuulutused soovitud Autotööde kohta, tagasiside, kommentaarid jm Sinu poolt tehtavad andmete sisestamised )

“Sina” või “Sinu” - kõik isikud, kes Platvormi kasutavad (v.a Töökoda)

Sõiduk – sõiduk, millele Platvormi kaudu teenuseid otsitakse

Sõiduki andmed - Platvormile kogutavad andmed sõiduki kohta (s.o andmed, mille Sa oled sisestanud Postitusse ning mis on Meile edastatud Maanteeameti liiklusregistri sõidukite andmebaasist).

Teie - Sina ja Töökoda

Töökoda - Autotööde teostaja, kes reklaamib oma teenuseid Platvormi kaudu ja kellelt on Platvormi vahendusel võimalik Autotöid tellida.

Töövõtuleping - Sinu ja Töökoja vahel Autotööde teostamiseks sõlmitav leping.  


2. WISEDRIVE POOLT PAKUTAV TEENUS

WiseDrive pakub Sulle teenusena  Platvormi, mis võimaldab Sinul Platvormil registreerunud Töökodadelt tellida Autotöid või muid teenuseid, mida registreerunud Töökojad pakuvad. Samuti võimaldab Platvorm Sinule saata parimaid pakkumisi, meeldetuletusi vms.

WiseDrive Platvorm on kommunikatsioonivahend Sinu, kui Autotööde tellija, ja Töökoja, kui Autotööde teostaja, vahel. WiseDrive ei vastuta Autotööde teostamise ega kvaliteedi ja puuduste eest. WiseDrive ei saa tagada, et Platvormi kaudu tellitud Autotööd teostatakse alati korrektselt ja ilma igasuguste puudusteta.

WiseDrive ei osuta Autotöid, vaid üksnes võimaldab Sinul leida sobiv Autotöid teostav Töökoda ning Broneerida Töökojas aeg Autotööde tegemiseks. Meie vastutame üksnes selle eest, et saaksid teha Platvormi kaudu Töökodadele nähtavaid Kuulutusi ning selleks, et Töökojad saaksid Sulle teha Hinnapakkumisi. Nii Hinnapakkumise sisu kui ka Autotööde teostamise eest vastutab üksnes Töökoda.

Platvormi kasutavad erinevad Töökojad, kes kõik on iseseisvad teenusepakkujad. Iga Töökoda vastutab tehtavate Autotööde kvaliteedi eest iseseisvalt. WiseDrive on neutraalne, ega soovita Sulle Autotööde tegemiseks ühtegi konkreetset Töökoda.

Platvormi kasutamiseks ja Broneeringu tegemiseks väljavalitud Töökojalt Autotööde tellimiseks sõlmitakse kaks eraldiseisvat lepingut:

Kasutusleping Sinu ja Meie vahel, mille alusel võimaldame Sul Platvormi kasutada ja leida endale sobiv Töökoda, broneerida Autotööde tegemiseks Töökojas aeg; ja

Töövõtuleping Sinu ja Töökoja vahel, kelle juures oled Broneeringu teinud, vastavalt Töövõtulepingu tingimustele.

2.6. Töökojas töötavad isikud ei ole WiseDrive töötajad ega töövõtjad. WiseDrive ei ole Töökodade maakler, agent ega esindaja ega ole seotud tehtavate Autotöödega.

2.7. Platvormi teenuse kasutamisel pakume Sulle Kasutajatoe teenust juhuks, kui vajad abi või nõuandeid või kui sul on küsimusi Platvormi kasutamise võimaluste ning Autotööde või Töökodade kohta.


3. KASUTAJAKS REGISTREERIMINE/PLATVORMI KASUTAMISE LEPINGU SÕLMIMINE

Registreerides end veebilehel www.wisedrive.ee. Platvormi kasutajaks tegemisel kinnitad, et oled tutvunud käesolevate Kasutustingimuste ja siin viidatud Privaatsuspõhimõtetega (lingitud), aktsepteerid neid ning kohustud neid täitma. Kasutajaks registreerides sõlmitakse Sinu ja Meie vahel Kasutusleping, mille tingimused tulenevad käesolevatest Kasutustingimustest, Privaatsuspõhimõtetest ning muudest dokumentidest, millele käesolevas dokumendis on viidatud.

Lisaks eelmärgitule reguleerivad Sinu ja Meie vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, Platvormil olevad teenuse täpsemad tingimused, ja väljakujunenud head tavad.

Platvormi kasutades kinnitad, et oled vähemalt 18-aastane isik Eesti Vabariigis. Juhul, kui oled noorem kui 18, ei saa me sulle teenust pakkuda ilma sinu seadusliku esindaja nõusolekuta. Meie platvorm on mõeldud teenuse pakkumiseks üksnes Eesti Vabariigi territooriumil.

Platvormi Kasutajaks registreerimisel kohustud esitama õiged isiku- ja kontaktandmed (st registreeruma oma õige ja täieliku nime all, kasutama kehtivat e-posti aadressi ning telefoninumbrit), samuti uuendama nimetatud andmeid esimesel võimalusel kui need peaksid muutuma.

Kasutuslepingu sõlmimisega kohustud:

täitma Kasutustingimustes sätestatud kohustusi;

koheselt ise muutma või kui see ei ole tehniliselt võimalik, e-posti teel informeerima meid kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud;

mitte kasutama Platvormi pettusteks ega muudeks ebaseaduslikeks tehinguteks;

esitama Platvormi kasutamisel ainult täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid sõiduki ning soovitud Autotööde osas;

mitte kontakteeruma Platvormi vahendusel leitud Töökojaga Platvormi väliselt ega asuma lepingulisse suhtesse Töökojaga Platvormi väliselt ning hoiduma Kuulutuses märgitud Autotööde Platvormi välisele tehingule õhutamisest, sh mitte avaldama Kuulutuses Töökodadele oma isiklikke kontaktandmeid enne Broneeringu tegemist. Võime sellist kontaktandmete avaldamist tõlgendada soovina teha tehing väljaspool Platvormi.

mitte esitama Platvormi vastu nõudeid, v.a neid, mis tulenevad otseselt Platvormi Kasutustingimustest või seadusest.

hüvitama kõik kulud, kahju, nõuded, varalised nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt Sinu poolt toime pandud rikkumisest.

võtma kasutusele kõik vajalikud turvameetmed kaitsmaks oma kontole sisselogimiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli ning hoidma neid salajasena. Sa pead tagama, et sa ei anna oma kasutajatunnust ega parooli kolmandatele isikutele ega luba kellelgi teisel enda kontot kasutada.

kogu vastutus seoses Sinu kontoga ja sellega tehtud toimingutega lasub Sinul ning Sa vastutad võimaliku kahju eest. Oled teadlik, et Platvormi salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Sinule siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutad Sina ning et WiseDrive´il ei ole kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) veebilehe kasutaja isikut.

Koheselt Meid teavitama oma kasutajakonto õigustamatust kasutamisest e-postiaadressi info@wisedrive.ee.

tagama, et Platvormi kasutamisel Sinu poolt sisestatud andmed ja Postitused:

ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;

ei riku kolmandate isikute varalisi ega mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi;

on kooskõlas seaduste ja muude õigusaktidega;

ei ole vastuolus heade kommetega;

ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad, kahjustavad või muul viisil häirivad Platvormi normaalset kasutamist ja/või mis võivad Platvormi kasutamise tulemusena salvestuda kliendi arvutisse, samuti segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist;

 ei ole lingitud ega sisalda teavet veebilehega konkureeriva veebilehe kohta.

3.6. oled teadlik, et Autotööde Broneerimisega sõlmid Töökojaga lepingu, mis toob kaasa juriidiliselt siduva kohustuse ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutad kohustuse rikkumise ja sellega tekitatud kahju eest.

3.7. oled teadlik ja nõustud sellega, et Meil on õigus töödelda Sinu isikuandmeid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Meie Privaatsustingimustele.

3.8. Juhul, kui avastame, et Sinu tegevus või Kuulutus Platvormil võib olla ebaseaduslik, kohustume toimima vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja teavitama kohaseid asutusi.

4. WISEDRIVEI ÕIGUSED

4.1. Meil on õigus asjaolusid arvestades oma mõistliku hinnangu kohaselt piirata või lõpetada Sinu Platvormi kasutamisõigus, sulgeda Kuulutus või Sinu kasutajakonto ning mitte võimaldada Sul uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui:

Sa rikud Kasutajalepingut või sellest tulenevaid kohustusi;

Sa oled esitanud Kasutajaks registreerumisel või Platvormi kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav või ebatäpne;

Oled teadlikult ja tahtlikult levitanud Platvormil valeinformatsiooni, solvanud ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitunud ebaväärikalt;

Oled rikkunud Broneeringuga seotud tingimusi.

4.2. Meil on igal ajal õigus jälgida Platvormil toimuvat tegevust, sh jälgida Platvormi kasutajate toiminguid, samuti võime uurida kõiki väidetavaid Kasutajalepingu rikkumisi, kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

4.3. Meil on igal ajal õigus eemaldada Platvormilt Sinu Postitus ja sisestatud andmeid, kui need on vastuolus Kasutajalepingu, heade kommete, kehtivate õigusaktidega või kui need rikuvad kolmandate isikute õigusi (nt autoriõigusi).

4.4.Meil on igal ajal õigus teha Platvormi parema kasutamise huvides Platvormi piires andmete ümberpaigutusi, muutmata sealjuures Kuulutuste sisu.

4.5. Meie kasutame rikkumise kõrvaldamiseks kõiki seaduslikke ja sobivaid meetmeid.

4.7. Meil on õigus kasutada Sinu poolt tehtud kommentaare või Sinu poolt antud tagasisidet Autotöökoja teenuste või Platvormi teenuste kohta turunduslikel eesmärkidel anonümiseeritud kujul. Juhul, kui oled andnud meile selleks nõusoleku, võime kasutada Sinu poolt tehtud kommentaare või Sinu poolt antud tagasisidet Autotöökoja või Platvormi teenuste kohta isikustatud kujul. Sul on õigus igal ajal oma nõusolek tagasi võtta oma kontoseadete kaudu või teatades sellest meil info@wisedrive.ee. Isikuandmete töötlemise täpsema selgituse leiad Privaatsustingimustest.

4.8. Juhul kui Sa ei nõustu Meie poolt eeltoodud punktides välja toodud võimalike piirangute ja sanktsioonide Sinu osas rakendamisega, on Sul võimalus esitada Meile vastavasisuline vastuväide, mis tuleb edastada e-posti aadressil info@wisedrive.ee

5. PÄRINGU TEGEMINE

5.1. Juhul, kui Sul on soov tellida Autotöid, peab Sul olema Platvormil konto. Autotööde Päringu tegemisel on vajalik sisestada Autotöid vajava sõiduki andmed (registreerimismärk, VIN-kood, läbisõit). Sõiduki andmete sisestamise järgselt tehakse Platvormi kaudu automaatselt päring Maanteeameti sõidukite registrisse, kust edastatakse Platvormile täiendavalt andmeid sõiduki kohta.

Päringu tegemisel on Sul vajalik kirjeldada tegemist vajavad Autotööd võimalikult detailselt, et selle kirjelduse põhjal oleks Töökojal võimalik teha Sulle võimalikult täpne Hinnapakkumine. Muu hulgas on Sul kohustus teavitada Töökoda kõikidest Autotöödega seonduvatest asjaoludest, mis on Töökojale vajalikud Autotööde tegemiseks. Juhul, kui sellised asjaolud ilmnevad pärast Hinnapakkumise ja/või Broneeringu tegemist, kohustud teavitama sellistest asjaoludest koheselt pärast nende ilmnemist. Selliste asjaolude ilmnemine võib mõjutada Autotööde maksumust ning nendest teavitamata jätmine võib endaga kaasa tuua täiendavaid rahalisi kohustusi.

Päringu tegemisel tuleb Sul märkida ka Autotööde teostamise soovitav aeg, et Töökoda saaks Hinnapakkumise tegemisel arvesse võtta oma tööde graafikuid.

 Autotööde tellimiseks tehtava Päringu puhul, on sul võimalik valida, kas teha:

Avalik Päring, mis on nähtav kõikidele Töökodadele ja millele Töökojad saavad esitada oma Hinnapakkumised ning mille seast Saad ise valida sobiva või;

Privaatne Päring, mille saad edastada Sinu jaoks sobivale Töökojale. Selline Kuulutus ei ole avalik, vaid on nähtav üksnes Sinu poolt valitud Töökojale.

5.5. Päringu tegemisel edastatakse punktis 5.1- 5.3 toodud andmed Sinu poolt valitud Töökojale või avaliku Kuulutuse tegemisel avalikustatakse Platvormil.

6. HINNAPAKKUMISE TEGEMINE

Avalikule Päringule saavad kõik Platvormiga liitunud Töökojad esitada oma Hinnapakkumise

Töökoda lähtub Hinnapakkumiste tegemisel Päringus toodud tegemist vajavate Autotööde loetelust, Autotööde tegemise soovitud ajast ning sõiduki andmetest. Kuivõrd Hinnapakkumine tehakse üksnes Sinu poolt loodud Päringu alusel ilma sõidukit eelnevalt üle vaatamata, on Hinnapakkumine indikatiivne ning Töökoda on sellega seotud üksnes eeldusel, et Hinnapakkumise tegemise aluseks olnud Kuulutuses on loetletud teostamist vajavad Autotööd ammendavalt. Hinnapakkumine sisaldab Autotöödele kohalduvaid Töökoja tingimusi või viidet, kus on võimalik nendega tutvuda.

2.3.    Töökoda esitab hooldus- või remonttööde ja/või varuosade müügi pakkumused 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul alates vastava hinnapakkumuse nõude saamisest Platvormil. Nimetatud pakkumus on jõus 30 (kolmkümmend) kalendripäeva alates selle Platvormil tegemisest.

Töökoda esitab Autotööde teostamiseks kuni 3 (kolm) võimalikku aega.

Juhul, kui Autotööde tegelik maht ilmneb alles sõiduki Töökotta viimisel, ei ole Töökoda kohustatud Päringus märkimata Autotöid teostama ning Töökojal on õigus Hinnapakkumist muuta kliendi nõusolekul.

Hinnapakkumise muutmise vajadusest teavitab Töökoda Sind koheselt ning küsib Su nõusolekut.. Sul on võimalus lisatöödest keelduda.

Sinu nõustumisel muudetud Hinnapakkumisega muutub see Teievahelise Töövõtulepingu osaks ning tööd kajastuvad Autotööde osas Töökoja poolt tehtud lõpparuandes.


7. AUTOTÖÖDE BRONEERIMINE

Selleks, et saaksid tellida Töökojalt Hinnapakkumises märgitud tingimustel Autotöid, on Sul vajalik aktsepteerida Töökoja poolt tehtud Hinnapakkumine tehes Broneeringu.

Sul on 48 (nelikümmend kaheksa) tundi aega, et pakutud Autotööde aega broneerida ja kinnitada.

Broneeringu tegemisega sõlmitakse Sinu ja Töökoja vahel Töövõtuleping Autotööde Teostamiseks. Lepingu sõlmimise korral kohustub Töökoda teostama Hinnapakkumises loetletud Autotööd Hinnapakkumisel ja Töövõtulepingus märgitud tingimustel ning Sina kohustud maksma Töökojale Hinnapakkumises märgitud tasu.

Broneeringu tegemisega annad Meile õiguse edastada Sinu ees- ja perekonnanime, kontaktandmed ning andmed Broneeringu kohta Töökojale Teievahelise edasise suhtluse võimaldamiseks.

Sul on võimalik Broneering tühistada 24 tundi enne Autotöödeks Broneeritud aja saabumist. 

Töökojapoolne Broneeringu tühistamine on võimalik 24 tundi enne Broneeritud aja saabumist.

Juhul, kui Töökoda ei paku enam oma teenuseid Platvormi vahendusel, teavitame Sind sellest esimesel võimalusel.

8. AUTOTÖÖDE EEST TASUMINE

Autotööde teostamise järgselt laeb Töökoda Platvormile üles Autotööde lõpparve.

Autotööde maksumus on märgitud Sinu Broneeringu aluseks olnud Töökoja poolt tehtud Hinnapakkumises, millele võib lisanduda täiendavate Autotööde maksumus, kui Sa nende Autotöödega nõustusid. Hinnapakkumises toodud Autotööde maksumus sisaldab käibemaksu. 

Teatud juhtudel võib Autotööde tegemise käigus ilmneda, et Autotööde maksumus kujuneb Hinnapakkumisel märgitust erinevaks. See võib juhtuda näiteks juhul, kui sõiduki viimisel Töökotta ilmnevad nn varjatud kahjustused või vigastatud varuosad või muud Hinnapakkumisse märkimata jäänud, kuid tegemist vajavad Autotööd, millega Töökoda Hinnapakkumise tegemisel ei arvestanud. Sellisel juhul, lähtutakse käesolevate Tingimuste punktis 6.4 sätestatust. 

Autotööde eest on Sul võimalik tasuda:

8.3.2. Töökojas koha peal Töökoja poolt esitatud arve alusel kas kaardiga või sularahas.

9. TAGASISIDE

Soovime kaasa aidata sellele, et Autotööde kvaliteet oleks tagatud ning teenindus Töökodades paraneks. Seetõttu palume Sul pärast Töökoja poolt Autotööde teostamist täita WiseDrive Platvormil tagasiside vorm. Selle kaudu saame teha Töökodadele ettepanekuid Autotööde ning teeninduse kvaliteedi parandamiseks. Probleemide või küsimuste korral on Sul võimalik kasutada Kasutajatoe teenust. Kasutajatoe teenuse kasutamine on võimalik kas Platvormil olevas chatis, saates e-kirja info@wisedrive.ee või telefoni teel numbril, mis on märgitud Platvormil.

Ka Töökojad võivad Sinu kohta anda Platvormi vahendusel tagasisidet.

KASUTAJATUGI     

Probleemide või küsimuste korral on Sul võimalik kasutada Kasutajatoe teenust. Kasutajatoe teenuse kasutamine on võimalik kas Platvormil olevas chatis, saates e-kirja info@wisedrive.ee või telefoni teel numbril, mis on märgitud Platvormil.

11. INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED PLATVORMI KASUTAMISEL

11.1. Platvormi kaubamärk (“WiseDrive” ja WiseDrive logo) ja teised Platvormi intellektuaalomandi õigused (v.a Platvormi sisuks olevad Töökoja Kuulutused ja Hinnapakkumised, mis kuuluvad Töökojale) kuuluvad WiseDrive´ile või on Meile litsentseeritud Meie koostööpartnerite poolt.

Platvormil olevate teoste reprodutseerimine, kättesaadavaks tegemine, jagamine, avalikustamine on keelatud, v.a juhul, kui oleme selles Sinuga eelnevalt kirjalikult kokku leppinud. Sul on keelatud kasutada WiseDrive kaubamärki ja logo või teisi intellektuaalse omandi õigusi v.a juhul, kui oleme selles Sinuga eelnevalt kirjalikult kokku leppinud.

Platvormi veebilehe www.wisedrive.ee  ja kogu selle sisu intellektuaalomandi õigused kuuluvad WiseDrive´ile. Platvormile autoriõiguse või muu intellektuaalomandi õigusega kaitstud teoseid-esemeid edastades annad WiseDrive´ile tasuta lihtlitsentsi nende teoste osas kehtivate varaliste õiguste teostamiseks, s.h on Meil õigus Sinu poolt edastatud teoseid igal viisil ise kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist veebilehel, reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada teoseid kogumikesse või andmebaasidesse ja edastada üldsusele. Sul on kohustus veenduda ja tagada, et veebilehe kasutamisega ei riku Sina, WiseDrive ja teised veebilehe kasutajad kolmanda isiku autori- ega ka muid  intellektuaalomandi õigusi. Vastasel juhul kohustud hüvitamasellega tekitatud kahju ja muud kulud.

Jätame endale õiguse lõpetada ja muuta Platvormi (osaliselt või tervikuna) ning seejuures ei vastuta me sellise tegevuse tulemusel Sinule tekkivate ebamugavuste või tekkinud kahju eest. Meil võib olla vajalik Platvormi muuta või selle pakkumine lõpetada näiteks järgmistel juhtudel: tehnilistel põhjustel (hooldustööde või tehniliste rikete kõrvaldamiseks); Platvormi arendustööde tegemiseks; juriidilistel põhjustel (sh privaatsuse või muude vastuväidete tõttu Platvormi sisule või funktsionaalsusele); majanduslikel põhjustel (Platvormi pakkumine ei ole majanduslikult kasulik).

12. WISEDRIVE VASTUTUS

Platvormiga liitunud Töökodadelt nõuame, et Platvormi kasutades oleksid Töökoja poolt Hinnapakkumises sisestatud andmed õiged ja terviklikud. Samuti võtame kasutusele mõistlikud meetmed selleks, et tagada Töökoja pädevus Autotööde tegemiseks, kuid me ei saa kontrollida Töökoja poolt tehtud Hinnapakkumises või Kuulutuses toodud asjaolusid, mistõttu ei ole me vastutavad Hinnapakkumistes või Kuulutustes esinevate ebatäpsuste ega ebakvaliteetselt tehtud Autotööde eest.

WiseDrive, WiseDrive´i juhatuse liikmed ja töötajad ei vastuta kahju eest, mis võivad Sulle tekkida Platvormi kasutamise tõttu, sealhulgas: otsene või kaudne varaline kahju; saamata jäänud tulu; andmete kaotus või ebatäpsus või mis tahes muu kahju.

WiseDrive ei osale Autotööde teostamise ega muudes tehingutes, mis tehakse Sinu ja Töökoja vahel, mistõttu Me ei vastuta mitte ühelgi juhul Autotöödes esinevate puuduste, vigade või Autotööde tegemata jätmise eest. Samuti ei vastuta WiseDrive Sulle Töökoja poolt tekitatud kahju eest või kahju eest, mis tekkis Töökoja poolt Autotööde tegemata jätmise tagajärjel. WiseDrive ei ole Autotööde teostamise Töövõtulepingu pooleks ega võta sellega seoses kohustusi ei Sinu ega Töökoja ees.

Kõik arvamused, nõuanded, seisukohad, teenused, pakkumised, või muu teave, mis on avaldatud Töökodade poolt, ei ole mitte kuidagi omistatavad WiseDrive´ile. Me ei vastuta Platvormil avaldatud arvamuste, nõuannete, seisukohtade ega muu teabe õiguspärasuse eest.

Platvorm on üksnes veebirakendus, mida pakutakse Sulle põhimõttel “nagu on” ja “nagu saadaval” ning ilma mis tahes otse või kaudselt väljendatud tagatisteta. WiseDrive ütleb lahti kõigist garantiidest niivõrd, kui see on kohaldatava õiguse alusel võimalik (sh ei saa me garanteerida Platvormi tõrgeteta toimimist igal ajal).

WiseDrive ei vastuta mitte ühegi asjaolu eest, mille põhjuseks on olukord, mida Me ei ole mõistlikkuse põhimõttest lähtudes võimeline kontrollima, kaasa arvates, ent mitte üksnes loodusõnnetused, torm, tulekahju, maavärin, plahvatus, üleujutus, sõda, rahvarahutused, mäss, terrorism, tööjõupuudus ja streigid, töösulg või muu töövõitlusmeede, embargo, kuritegevus, ilmastiku- ja kliimatingimused, kohustuste täitmatajätmine kolmanda isiku poolt või suutmatus kohustusi täita, elektrikatkestus, mis tahes valitsuse või valitsusasutuse poolne konfiskeerimine, nende reaalne või potentsiaalne meede.

Me ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on põhjustatud kasutajakonto õigustamatu kasutamise eest (sh pettused).

13. KAEBUSTE ESITAMINE

Kõik küsimused ja kaebused, mis on seotud Platvormi ning selle toimimisega, palume edastada info@wisedrive.ee Vastame Teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva  jooksul.

Juhul, kui Sul on pretensioone või kaebusi Platvormi vahendusel avalikustatud Kuulutuste või teabe suhtes või võimalikke kaebusi Sinule kuuluvate intellektuaalse omandi õiguste (sh autoriõiguste või kaubamärgiõiguste) rikkumise kohta, palun anna meile sellest koheselt teada e-posti aadressil info@wisedrive.ee. Vastava teate palume esitada digitaalselt allkirjastatuna ning palume märkida sinna täpne kirjeldus rikkumise kohta, oma nimi ja kontaktandmed.

Sul on õigus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole, millest on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine). Komisjoni pädevuses on lahendada Sinu ja Meie vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida me ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Samuti on võimalik vaidluste lahendamisel kasutada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi, mis asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platvormi pakkujana soovime, et WiseDrive kaudu Autotöid pakkuvad Töökojad oleksid usaldusväärsed ning nende poolt pakutavad Autotööd oleksid kvaliteetsed. Seega juhul, kui Sa ei ole rahul Töökoja poolt pakutud teeninduse või tehtud Autotöödega, palume, et pöörduksid probleemi lahendamiseks Töökoja poole, kuid samas hoiaksid Meid kursis vaidluse või probleemi lahendamise käiguga.

WiseDrive ei ole vastutav Sulle Töökoja poolt Autotööde teostamise või puuduliku teostamise või tegemata jätmise eest ega ole mingil juhul kohustatud hüvitama Sulle Sinu poolt Töökojale tasutud Autotööde maksumust.

14. KASUTAJALEPINGU KESTUS, MUUTMINE JA LÕPPEMINE

14.1. Kasutajaleping kehtib tähtajatult.

14.2. Meil on õigus öelda kasutajaleping punktis 4 nimetatud aluse esinemisel erakorraliselt üles, kui Meie mõistlikul hinnangul ei võimalda Sinu rikkumine jätkata Sinul Platvormi kasutamist. Kui see on võimalik ja asjaolude kohaselt mõistlik, määrame Sulle eelnevalt rikkumise lõpetamiseks tähtaja, mille mittejärgimisel ütleme kasutajalepingu erakorraliselt üles.  

14.3. Sinul on igal ajal õigus kasutajaleping üles öelda ja nõuda kasutajakonto sulgemist, kui Sa täidad eelnevalt kõik kohustused Meie ja Töökoja ees.

14.4. Meil on õigus igal ajal tulenevalt Platvormi ja teenuste arengust ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutajalepingut, ja teisi Kasutajalepingus märgitud tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

14.5. Eelmises punktis nimetatud muudatustest teavitame Sind  Platvormil avaldatavate teadete vahendusel ja avaldame veebilehel www.wisedrive.ee.

14.6. Punktis 14.4. märgitud muudatused jõustuvad punktis 14.5 nimetatud  muudatuse teate avaldamisest veebilehel. Sul on võimalik Platvormi kasutamisest loobuda, kui ta muudatustega ei nõustu. Platvormi teenuseid edasi kasutades nõustud muutunud tingimustega.

15. LÕPPSÄTTED

Kui mõni Tingimuste säte läheb vastuollu õigusakti sätetega ja seeläbi muutub kehtetuks, ei muuda see üldjuhul teiste sätete kehtivust.

Platvormil toimub Sinu ja Meie vahel kogu teabevahetus ja suhtlus eesti või inglise keeles, v.a kui kokkuleppel ei kasutata muud keelt.

Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Sinu ja WiseDrive vahel toimub kirjalikus elektroonilises vormis kasutajalepingus või veebilehel avaldatud kontaktandmetel, kui ei ole sätestatud teisiti.  

Kõik vaidlused eelistame lahendada läbirääkimiste teel. Juhul, kui peaks tekkima vajadus lahendada vaidlus kohtus, toimub vaidluse lahendamine Eesti Vabariigi kohtus ning vaidluse lahendamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
Tingimuste kuupäev: 08.05.2020

WISEDRIVE PRIVAATSUSTINGIMUSED


1.  ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA

WiseDrive platvormi (edaspidi: Platvorm) isikuandmete vastutavaks töötlejaks on WiseDrive OÜ OÜ (Reg.kood 14798869) asukohaga Vaela küla, Lageda tee 26, Harjumaa, Eesti (edaspidi ka: Meie või Me)

2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

Töötleme Sinu kohta allpool loetletud isikuandmeid:

2.1. Andmed, mis on vajalikud Platvormi toimimiseks ning kvaliteetse teenuse osutamiseks (Sinuga sõlmitud Lepingu täitmiseks) ja seadusest tulenevate kohustuste (näiteks raamatupidamise kohustus) täitmiseks. Ilma nende andmeteta ei ole meil võimalik Sulle teenust osutada.

2.1.1. Kasutajakonto andmed. WiseDrive kasutajaks registreerimisel palume sinul esitada enda ees- ja perekonnanimi, e-posti aadressi, telefoninumber.

2.1.2. Sinu poolt sõiduki(te) kohta esitatavad andmed, nagu registreerimismärk, VIN-kood, läbisõit ning lisa andmed Maanteeameti liiklusregistri sõidukite andmebaasist.

2.1.3. Tuvastatavad andmed seadme kohta, kus rakendust kasutatakse.

2.1.4. Juhul, kui kasutad Töökodade ja Kasutajatoega suhtlemiseks Meie Platvormi, töötleme ka andmeid selle suhtluse kohta.

2.1.5. Andmeid Sinu poolt Töökodadega sõlmitavate Töövõtulepingute ja nende täitmise kohta;


2.1.6. andmeid Kasutajatingimuste järgimise kohta (sh keelu Platvormi väliselt Töökodadelt Autotöid tellida järgimine);

2.1.7. Teave vaidluste ja kaebuste kohta.

2.2. Andmed, mida töötleme selleks, et saaksite Platvormi kasutades parimat võimalikku Teenust. Neid andmeid töödeldakse või Sinu nõusoleku alusel.

2.2.1. Lisaks kohustuslikele väljadele on Sul võimalik sisestada auto keskmine läbisõit aastas, kasko- ja liikluskindlustuse aastatasu ning kehtivus, juhilubade aegumise kuupäev, keskmine kütuse kulu, eelistatav töökoda.

2.2.2. Teave, mida soovite meiega jagada - näiteks küsimustikele vastamine, tarbijamängudes osalemine, meie või muude meie Platvormi kaudu pakutavate funktsioonide kasutamine.

2.2.4. Andmed Platvormi kasutamise kohta - lehed, mida külastad, otsingud, Broneerimised või teised tegevused, mida on võimalik Platvormi kaudu teha.

2.2.5. Logi andmed. Automaatselt töödeldakse andmeid juhul, kui külastad meie Platvormi, isegi kui sa ei ole sisse logitud. Andmed, mida sellisel juhul kogutakse on, Platvormi külastuse kohta (milliseid platvormi funktsioone kasutati, sh kas külastasid kolmandate osapoolte veebilehti), IP-aadress, külastuse aeg ja kestus.

2.2.6. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad 

Nimi

Küpsise faili nimi

Küpsise kogumise eesmärk

Sulgemise kuupäev

Kasutatud andmed

Google Analytics

_ga

Küpsis kogub infot kasutajate käitumise kohta veebilehel ja seda kasutatakse statistilise teabe säilitamiseks.

2 aastat

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

_gid

Küpsis kogub infot kasutajate käitumise kohta veebilehel ja seda kasutatakse statistilise teabe säilitamiseks.

24 tundi

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

_gat

Küpsist kasutatakse päringute arvu piiramiseks.

1 minut

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

_gat_UA- 39577392-1

Küpsis kogub mitmesugust teavet kasutajate käitumise kohta ja seda kasutatakse ebatavaliste kasutajate eristamiseks, omistades neile ainulaadse identifikaatori (ID).

8 tundi

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

_gat_UA-39577392-5

Küpsis kogub mitmesugust teavet kasutajate käitumise kohta ja seda kasutatakse ebatavaliste kasutajate eristamiseks, omistades neile ainulaadse identifikaatori (ID).

8 tundi

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

AMP_TOKEN

Tal on olemas märksõna, mida kasutatakse kliendi identifikaatori saamiseks AMP-kliendi ID-teenusest. Muud võimalikud väärtused tähendavad riket, järgmist nõuet või viga kliendi identifikaatoris, mis tuleneb ID-tugiteenusest AMP-kliendil.

30 sekundist kuni ühe aastani

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

_utma

Google Analytics kasutab Tracking Cookie (nuhkvara Küpsis). Teave saadetakse serverisse anonüümselt. Küpsised tuvastavad üksikkülastajaid ja jälgivad kasutaja seansse.

2 aastat

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

_utmb

Küpsist kasutatakse uute seansside tuvastamiseks.

30 minutit

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

_utmc

Küpsise eesmärk on tuvastada veebilehelt lahkumist.

Seansi lõpuni

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

_utmz

Küpsis on kasutaja internetiallika jälgimiseks, tema otsingumootori jälgimiseks, tema ühenduse ja kasutatud märksõna teadasaamiseks ning kasutaja asukoha tuvastamiseks veebilehe külastamisel.

6 kuud

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

_utmv

Küpsis kogub Google Analytics`is infot kasutaja tuvastamiseks kindlaksmääratud segmentide põhjal.

2 aastat

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

_utmx

Google Analytics kasutab Tracking Cookie‘t kasutajate kaasatuse jälgimiseks eksperimendi ajal.

18 kuud

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

_utmxx

Google Analytics kasutab Tracking Cookie‘t konkreetset kasutajat hõlmavate uuringute jälgimiseks.

18 kuud

Ainulaadne identifikaator

Google Analytics

C, cid, TPC, GCM, uid

Küpsised loovad igale külastajale juhusliku identifikaatori, et uurida, millised kasutajad külastavad veebilehte korduvalt. Need küpsised aitavad tuvastada veebilehe sirvimisharjumusi.

Kuni veebilehe sulgemiseni või kuni 60. päevani

Ainulaadne identifikaator

Google Tag Manager

_dc_gtm_UA-39577392-1

Küpsis kogub infot kasutajate käitumise kohta veebilehel ja seda kasutatakse teenusepakkumiste optimeerimiseks ja nende saatmiseks muudele veebilehtedele.

8 tundi

Ainulaadne identifikaator

Google Tag Manager

_dc_gtm_UA-39577392-5

Küpsis kogub infot kasutajate käitumise kohta veebilehel ja seda kasutatakse teenusepakkumiste optimeerimiseks ja nende saatmiseks muudele veebilehtedele.

8 tundi

Ainulaadne identifikaator

AdWords

NID, SID, IDE, ANID, DSID, FLC, AID, TAID, exchange_uid, _gads, _gac,

Need küpsised võimaldavad kuvada reklaami, mis tekitab kasutajas huvi ja on samas väärtuslikud avaldajatele ja reklaamijatele. Küpsiseid kasutatakse kõige rohkem reklaamide valimiseks kasutajale olulisuse põhjal. Küpsised võimaldavad täiustada aruandeid reklaamikampaaniate tõhususe kohta ja ignoreerida neid reklaame, mida kasutaja juba nägi.
Google kasutab küpsised (nagu NID ja SID), et kohandada reklaame oma teenustes (nt Google`i otsingumootoris). Neid küpsiseid kasutatakse näiteks viimase otsingu, varasemate reklaamipakkumistega seotud otsingute tulemuste või reklaamijate veebilehtede külastamise salvestamiseks. Tänu sellele võime kuvada reklaame Google`is.
Küpsiseid kasutame ka reklaamide kuvamiseks kogu võrgustikus. Üks peamistest Google`ile mittekuuluvates veebilehtes esitatud reklaamide kohta infot koguv küpsis on „IDE“ ja seda salvestatakse brauserites domeeni doubleclick.ne all. Teine küpsis, ANID, kuulub domeenile google.com. Me kasutame ka selliseid küpsiseid nagu DSID, FLC, AID, TAID ja exchange_uid. Küpsiseid saab kasutada asjakohaste reklaamide kuvamiseks ka muudes Google teenustes (näiteks YouTube).
Mõnikord võib reklaamiküpsiseid seadistada ka külastatud veebilehe domeenis. Kogu võrgustikus kuvatud reklaamiteenuste küpsistest võivad külastatud veebilehe domeenis olla seadistatud küpsised „_gads“ või „_gac“. Erinevalt Google oma domeenides salvestatud küpsistest, ei saa Google neid küpsiseid muude veebilehtede külastamisel lugeda. Need võimaldavad mõõta koostoimet vastava domeeni reklaamidega ning takistavad sama reklaamide kuvamist ühele kasutajale liiga palju kordi.
Pealegi kasutab Google erinevaid teisendamisega seotud küpsiseid. Nende põhiline eesmärk on aidata reklaamijatel kindlaks teha kindlaks, kui palju reklaame kõpsavatest inimesitest tegelikult ostsid reklaamitavat toodet. Need küpsised võimaldavad Google`l ja reklaamijatel kindlaks teha, kas Sa pärast reklaami klõpsamist külastasid reklaamija veebilehe. Google ei kasuta teisendamisega seotud küpsiseid siis, kui reklaamid on individuaalsed ja kasutatud küpsistel on piiratud kehtivusaeg. Selleks kasutame küpsist „Conversion“. Põhiliselt on see seadistatud domeenis googleadservices.com või google.com (allpool leiad reklaamiküpsiste domeenide nimekirja). Teatud küpsiseid võib kasutada ka teisendamiseni viivate sündmuste mõõtmiseks. Sellised küpsiseid on näiteks DoubleClick ja Google Analytics.
Tänu küpsistele „AID“, „DSID“ ja „TAID“ võime siduda Sinu erinevates seadmetes tehtud toimingud enne kui ühes neist seadmetest Google`i kontole sisselogisid. See võimaldab meil koordineerida erinevates seadmetes kuvatud reklaame ja mõõta teisendamiseni viivaid sündmusi. Neid küpsiseid võib seadistada domeenides google.com/ads, google.com/ads/measuremant või googleadservices.com. Kui tahad, et reklaamid oleks koordineeritud, siis saad reklaami isikupärastamist loobuda reklaamideseadistustest.

30 päeva

Ainulaadne identifikaator

Facebook Pixel

FB_PIXEL_ID

Küpsis kogub infot kasutajate käitumise kohta veebilehel ja seda kasutatakse järelturunduse jaoks.

30 päeva

Ainulaadne identifikaator

Wisedrive.ee

GAUID

……….


….

Wisedrive.ee

_hjCookieTest

2.2.7.. Asukoha andmed. Juhul, kui kasutad meie Platvormi, võime koguda informatsiooni sinu asukoha kohta kasutades selleks sinu arvuti IP-aadressi või mobiiltelefoni GPS-signaali selleks, et kuvada Sulle sinu läheduses asuvaid Töökodasid.

2.2.8 Sinu e-posti aadressi ning telefoninumbrit kasutame turunduslikel eesmärkidel Sulle Meie ja hoolikalt valitud koostööpartnerite turunduslike teadaannete, pakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks juhul, kui oled Meile andnud selleks oma nõusoleku.

2.2.9. Me võime kasutada Sinu poolt tehtud kommentaare või Sinu poolt Töökoja kohta antud Tagasisidet Autotöökoja teenuste või Platvormi teenuste kohta turunduslikel eesmärkidel anonümiseeritud kujul, välja arvatud juhul, kui oled Meile eelnevalt andnud nõusoleku selliseks tegevuseks isikustatud kujul.

2.2.10 Oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks turunduslikel eesmärkidel on Sul võimalik anda Kasutajalepingu sõlmimisel ning hiljem Platvormil oleva kasutajakonto seadete kaudu.

2.2.11. Oma nõusoleku Saad igal ajal tagasi võtta, vajutades Sulle saadetud turunduslikus teadaandes toodud lingile või muutes oma kasutajakonto nõusoleku seadeid.

2.3. Me võime su andmeid töödelda ka õigustatud huvi alusel, mille eesmärgiks on

- kelmuse või muude kuritegude toimepanemise kahtluse korral,

- teenuse arendamiseks, analüüside ja aruannete koostamiseks,

- küsimustike koostamiseks, teenuse kvaliteedi kohta tagasiside küsimiseks, Töökoja poolt osutatud teenusega rahulolu küsimiseks.

- Töökoja poolt Sinule antud tagasiside ja hinnangu analüüsimiseks.


2.3. Andmed, mida kogume kolmandatelt isikutelt

2.3.1. Juhul, kui sisestad oma sõiduki andmed Platvormile, teeme automaatse päringu Maanteeameti poolt hallatavasse liiklusregistrisse, kust väljastatakse sõiduki kohta täiendavalt andmeid (andmed, millele on võimalik VIN-koodi või registreerimismärgi alusel liiklusregistris juurdepääs saada) selleks, et Töökoda saaks oma Hinnapakkumise tegemisel sõiduki eripäradega arvestada.

2.3.2. Käesolevate privaatsustingimuste versiooni seisuga on Maanteeameti liiklusregistrist saadavad andmed järgnevad: Sõiduki põhiandmed: mark, kaubanduslik nimetus, modifikatsioon, tüübikinnitusenumber, tüübikinnituselaiend, tüüp, variant, versioon, kategooria, ärvus, mitmevärviline, esmase reg. kuupäev, Eestis registreerimise, kuupäev, päritoluriik, klass, kere nimetus, kere tüüp, baastehas, järgmise ülevaatuse aeg, vin-kood.  Sõiduki tehnilised andmed: täismass, registrimass, tühimass, kandevõime, autorongi mass, lubatud piduritega haagise mass, lubatud piduriteta haagise mass, lubatud koormus haakeseadmele, pikkus, haagise lühike pikkus, laius, kõrgus, uksi, istekohti, istekohti juhi kõrval, seisukohti, telgede vahe ehk baasid, telgede arv kokku, veotelgede arv, juhttelgede arv, veo ja juhttelgede asukoht, lubatud suurimad teljekoormused, registriteljekoormused, rehvid telgede kaupa, mootori mudel, mootori töömaht, mootori võimsus / pööretel, mootori tüüp, kütuse liik, käigukasti tüüp, suurim kiirus, kiiruse piirang, l-kat. Erivõimsus, heitmenorm, seisumüra, sõidumüra, co2, kütusekulu maanteel/linnas/keskmine (elektrienergia kulu el.autodel, wh/km ), märkused, ümberehituse andmed.  Tehnoülevaatuse andmed: ülevaatuse teostamise kuupäev ja kellaaeg, ülevaatuse liik, otsus, järgmiseülevaatuseaeg, rikked (detailne), kolmanda poole hodomeetri näit (ülevaatuspunktid, regsiteerimise eelsed kontrollid ja remonditöökojad), teostanud ettevõtte nimetus, ülevaatustteostanudpunktiaadress.

2.3.3. Töökojale edastame sõiduki osas järgmised andmed: sõiduki mark,  kaubanduslik nimetus,  kategooria,  värvus,   esmase registreerimise kuupäev,   kere nimetus, järgmise ülevaatuse aeg,   VIN-kood,   veotelgede arv,  juhttelgede arv, veo ja juhttelgede asukoht, mootori mudel,  mootori töömaht, mootori võimsus / pööretel,   mootori tüüp, kütuse liik, käigukasti tüüp, kolmanda poole hodomeetri näit (ülevaatuspunktid, registeerimise eelsed  kontrollid ja remonditöökojad).

2.3.4. Meie Platvorm võib töödelda andmeid, mida teised isikud Sinu kohta meile edastavad. Sellistel puhkudel ei ei ole võimalik meil kontrollida, teostada järelevalvet ega vastutada selle eest, kuidas Kolmandad Isikud sinu isikuandmeid töötlevad. Sellisel juhul peaksid pöörduma Meile edastatud andmetega seonduva järelepärimisega Kolmanda Isiku poole.

2.3.5. Juhul, kui sa seod või liidad oma Kasutajakonto, kolmanda osapoole poolt pakutava teenusega või kasutad seda teenust oma Kasutajakontole sisenemiseks (näiteks Google, Facebook vms), võib nimetatud teenusepakkuja edastada meile kõik kättesaadavad andmed.

2.3.6. Juhul, kui seod oma Kasutajakonto kolmanda isiku poolt osutatava  teenusega (nt Google, Facebook), töötleb nimetatud kolmas isik Sinu isikuandmeid vastavalt kolmanda isiku isikuandmete töötlemise põhimõtetele, mille õiguspärasuse eest  WiseDrive ei vastuta.

2.3.7. Juhul, kui Töökoda on Sinu kohta andnud Tagasisidet, avaldatakse see kolmandatele osapooltele (Töökojad) sinu profiilil.

3. MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME

3.1. Sinu isikuandmeid töötleme üksnes kindlaksmääratud ja käesolevates privaatsustingimustes välja toodud eesmärkidel.

3.2. Kui registreerid end Meie Platvormi kasutajaks, töötleme Sinu isikuandmeid Meie Platvormi kaudu pakutava teenuse osutamiseks. Sellisel juhul töötleme Sinu isikuandmeid Sinuga sõlmitud Lepingu alusel Teenuse Kasutamise Tingimustes toodud tingimustel Sulle sobiva Töökoja leidmise, Sinu ja Töökoja kokkuviimise ning Teie vahelise Lepingu sõlmimise võimaldamiseks.

3.3. Sinu nime, telefoninumbrit ja e-posti aadressi kasutame Sinuga kontakteerumiseks, suhtlemiseks ja Sulle Meie või Töökoja teavituste või meeldetuletuste saatmiseks.

3.4. Juhul, kui Oled andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku, edastame Sulle ka Meie ning Meie koostööpartnerite parimaid pakkumisi.

3.5. Teenuse eest maksmise andmeid töödeldakse töökodades, kes edastavad info WiseDrive keskkonda, et säilitada korrektne auto hooldus- ja remondiajalugu.

3.6. Platvormi kaudu kogutud andmeid töötleme teenuse kvaliteedi tagamiseks ning parendamiseks ja vaidluste lahendamiseks.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

5.1. Juhul, kui Sa lood avaliku või privaatse Kuulutuse Autotööde tellimiseks ja Hinnapakkumise saamiseks, edastame andmed Sõiduki kohta (ilma Sinu tuvastamist võimaldavate andmeteta) Töökodadele/Töökojale.

5.2. Sinu isikuandmeid edastame üksnes nendele Töökodadele, kellega Sa soovid lepingut sõlmida. Sellisel juhul edastame Broneeringu tegemisel Sinu isikuandmed (nimi ja kontaktandmed) Töökojale. Töökoja poolt saadetud Hinnapakkumisele Broneeringu tegemist  käsitletakse Sinu ja Töökoja vahelise Töövõtulepingu sõlmimisena.

5.3. Platvormi kaudu antud Tagasiside ja hinnangud teostatud Autotööde kvaliteedi osas on Töökojale avalikud ning Tagasiside andmise korral kuvatakse Sinu andmed Töökojale.

5.4. Meil on kehtiva õiguse alusel õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejad, kes võivad teatud juhtudel Sinu isikuandmeid töödelda, on näiteks WiseDrive IT-teenuse osutajad (nt serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad, marketingi teenuse pakkujad). Kasutame oma Volitatud Töötlejana üksnes selliseid koostööpartnereid, kes on võtnud kohustuse töödelda isikuandmeid kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja kehtiva õigusega.

5.5. Sulle Teenuse osutamisel on Meil õigus võtta vastu andmeid sõiduki kohta Maanteeameti liiklusregistri sõidukite andmebaasist.

5.6. Seaduses sätestatud juhtudel oleme kohustatud edastama isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks prokuratuurile, uurimisasutusele, julgeoleku- ja jälitusasutusele, kohtule ja teistele isikutele seaduses sätestatud tingimustel.

6. ANDMETURVE JA LIGIPÄÄS

6.1. Kõik teenuse osutamise käigus kogutud andmed säilitatakse EU territooriumil asuvates serverites. Isikuandmetele on juurdepääs üksnes Meil ja volitatud töötlejatel ning neil on juurdepääs isikuandmetele üksnes teenuse osutamise käigus tekkivate probleemide ja vaidluste lahendamiseks (sh ka Sinu ning Töökodade vahelised vaidlused) ning ulatuses, milles see on probleemide ja vaidluste lahendamiseks vajalik.

6.2. Isikuandmetele on ligipääs nii Meil kui ka meie volitatud töötlejatel Platvormi teenuse pakkumiseks.

6.3. Asukoha andmeid töödeldakse anonümiseeritud kujul ning isikustatakse üksnes juhul, kui see on vajalik vaidluste lahendamiseks või pettuste tuvastamiseks.

6.4. Isikuandmete töötlemisel tagame isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendame isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

6.5. Me tagame, et meie volitatud töötlejad järgiks andmetöötluse reegleid ning oleme kasutusele võtnud asjakohased meetmed.

6.6. Me ei tee Sinu osas automatiseeritud otsuseid.

7. ANDMETE SÄILITAMINE

7.1. Isikuandmeid säilitame kuni Kasutajakonto kustutamiseni. Pärast Kasutajakonto kustutamist kõik isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui andmeid on vajalik säilitada raamatupidamise, vaidluste lahendamise või pettuste tuvastamise/vältimise eesmärgil. Sõiduki andmed säilitatakse tähtajatult vastavalt VIN koodile auto hooldusajaloo talletamiseks.

7.2. Andmeid Töökodadele tehtud maksete kohta säilitatakse 5 aastat viimase lepingu lõppemisest arvates.

7.3. Raamatupidamislikke andmeid säilitame vastavalt seadusele 7 aastat viimase lepingu lõppemisest arvates.

7.4. Juhul, kui meil on põhjendatud kahtlus kuriteo, pettuse või valeinformatsiooni andmise kohta, säilitame andmeid 10 aastat viimase lepingu lõppemisest arvates.

7.5. Vaidluste korral säilitatakse vaidlustega seonduvaid isikuandmeid kuni nõuete esitamise maksimaalse tähtajani või kuni täitemenetluse lõpuni.

7.6. Juhul, kui Sa ei ole meie teenuseid kasutanud 5 aastat, kontakteerume Sinuga ja palume kinnitust selle kohta, kas soovid veel oma kontot aktiivsena hoida. Juhul, kui Sa Meie pöördumisele ei vasta, kustutatakse Sinu konto ning isikuandmed, v.a juhul, kui selliste andmeid on vajalik säilitada raamatupidamise, vaidluste lahendamise või pettuste tuvastamise/vältimise eesmärgil.

8. ANDMESUBJEKTINA ON SUL ÕIGUS:

8.1. igal ajal küsida, kas WiseDrive töötleb Sinu isikuandmeid ning tutvuda andmetega, mida Me Sinu kohta oleme kogunud. Tutvumissoovi ei saa Me täita juhul, kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi, takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist, raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses või ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist;

8.2. isikuandmete parandamisele: Sul on õigus taotleda Meilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed. Samuti on Sul võimalus oma isikuandmeid muuta ja ajakohastada Platvormi kontoseadete kaudu.

8.3. vastuväidete esitamisele: Sul on õigus esitada Meile vastuväiteid oma isikuandmete Töötlemise suhtes, näiteks siis kui isikuandmete töötlemine põhineb Meie õigustatud huvil;

8.4. õigus nõuda isikuandmete kustutamist: selline õigus on Sul juhul, kui Meil ei ole isikuandmed vajalikud nendeks otstarveteks, mille tarbeks need alguses koguti (nt sulle teenuse pakkumiseks ja sa soovid jätkuvalt teenust) või kui võtad tagasi isikuandmete töötlemiseks vajaliku nõusoleku ning meil ei ole muud alust andmete jätkuvaks töötlemiseks (nt seadusest tulenev kohustus). Isikuandmete kustutamine on võimalik üksnes Kasutajakonto kustutamisega. Kasutajakonto kustutamise korral ei ole Sul võimalik edaspidi Meie teenuseid kasutada varem registreeritud Kasutajakonto kaudu.

8.5. õigus piirata Töötlemist: Sul on õigus nõuda, et Me piiraks Sinu isikuandmete Töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Me ei vaja Sinu isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui oled esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;

8.6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu poolt antud nõusolekul, on Sul igal ajal õigus Meile antud nõusolek tagasi võtta;

8.10. Saada oma andmeid endaga kaasa: juhul, kui Sa seda soovid, edastame Sulle Sinu taotluse alusel Sinu kasutajakontoga seonduvad isikuandmed, mille oled ise meile esitanud (kontaktandmed ning andmed viimase 7 aasta jooksul kasutatud teenuste ning maksete kohta) Sulle või Sinu poolt nimetatud isikule. Andmed edastame kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus.

8.11. õigus esitada kaebus: Kui Sa leiad, et Sinu isikuandmete töötlemisel on rikutud Sinu õigusi, on Sul õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

8.12. Oma andmesubjekti õigusi Saad teostada edastades meile vastavasisulise digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse. Taotlusele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui  1 kuu jooksul taotluse saamisest.

8.13. Kõikide isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste korral palume Sul pöörduda e-postiaadressil info@wisedrive.ee.

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

9.1. Isikuandmete töötlemisega seonduvad vaidlused lahendatakse kasutajatoe kaudu (info@wisedrive.ee ).

9.2. Järelevalvet isikuandmete töötlemise õiguspärasuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon (www.aki.ee) , e-posti aadress info@aki.ee .

 
Hoolitse enda auto eest ja broneeri autohooldus

Numbrimärgi ikoonEST